Administrație Publică

HOTARAREA NR. 37 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind procedura de emitere, semnare, luare la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc precum și a măsurilor și regulilor pentru prevenirea producerii situațiilor de urgență generate de arderea vegetației uscate, la nivelul orașului Sinaia  

Având în vedere:

  • Expunerea de motive înregistrată la   9282/25.03.2019, a Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 9340 din 25.03.2019, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, privind procedura de emitere, semnare, luare la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc precum și a măsurilor și regulilor pentru prevenirea producerii situațiilor de urgență generate de arderea vegetației uscate, la nivelul orașului Sinaia;
  • Adresa nr 8011/13.03.2019 din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, cu referire la creșterea semnificativa a numărului de incendii de vegetație uscată, produse ca urmare a utilizării focului deschis pentru curățarea terenurilor, fără respectarea mădurilor obligatorii de apărare împotriva incendiilor.
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu :  

  • prevederile Art.13, lit.(b) și lit. (c) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  • prevederile Art.5, lit (a), lit (b), lit(n), Art.6, Art.7, Art.14 lit.(b), lit.(c), lit.(d), lit.(h) din M.A.I. Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • prevederile Art.4, Art.7, Art.8 din Ordinul nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale;
  • prevederile H.G. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, cu modificările ulterioare;
  • Ordinul Instituției Prefectului 22/20.02.2019 privind aprobarea măsurilor pentru evitarea producerii situațiilor de urgență generate de arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale la nivelul județului Prahova, pentru anul 2019;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 27, art. 36 alin. (2), lit.a) și alin. (6), lit. a), pct. 8,  coroborate cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1), lit.b), 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă Anexa nr. 1 –  Procedura de emitere, semnare, luare la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Aprobă Anexa nr. 2 – Măsurile și regulile pentru prevenirea producerii situațiilor de urgență generate de arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale, la nivelul orașului Sinaia, parte integranta din prezenta hotărâre.   

Art.3. – Aprobă Anexa nr. 3 – Controlul, contravențiile și sancțiunile aplicabile, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. – Aprobă modelul de ”Permis de lucru cu foc”, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5. – Desemnează Cadru tehnic P.S.I. / personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor pe domnul Adrian Ghercioiu – Inspector Protecție Civilă, pentru asigurarea implementării măsurilor stabilite la Art.1, Art.2 și Art.3.

Art.6. – Stabilește taxa de eliberare a permisului de lucru cu foc în cuantum de 50 de lei.

Art.7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și  Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Descarca: HCL. nr. 37_2019

Anexa1_permis_2019

Anexa2_permis_2019

Anexa3_permis_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.