Administrație Publică

HOTARAREA NR. 38 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

            Privind îndreptarea erorii materiale strecurată în art. 1 din  Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 28.11.2018 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 05.03.2018 – trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 5126 mp şi modificarea anexei la H.C.L.107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele telecabinei

Având în vedere expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, înregistrată cu nr.  9031 din 21.03.2019, precum și  Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 9044 din 21.03.2019 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia îndreptarea erorii materiale strecurată în art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 28.11.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În conformitate cu:

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 47 din 05.03.2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 228 din 28.11.2018;

Ținând cont de :

prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

– Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art.155 din Ordinul 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

 În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c) și art. 123, alin.(2), coroborate cu  art. 45, alin.(3) și  art.115, alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 28.11.2018, prin completarea “coloanei 5”,  astfel :

  • Coloana 5 se modifică şi ca avea următorul cuprins „409,11452 – construcţie; 488,200 – teren”.

Art.2. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 38_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.