Administrație Publică

HOTARAREA NR. 39 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018 – trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 3750 mp şi modificarea poziţiilor nr. 262 şi nr. 263 din anexa la  H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului

Având în vedere expunerea de motive nr. 6233  din 26.02.2019 a Primarului orașului Sinaia,  prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 6235 din 26.02.2019 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În conformitate cu:

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 134 din 17.07.2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 173 din 21.09.2018;

Ținând cont de :

prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

– Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art.155 din Ordinul 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

 În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c) și art. 123, alin.(2), coroborate cu  art. 45, alin.(3) și  art.115, alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. –  Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018, prin completarea articolul 2,  astfel :

–  Coloana  1 se completează cu următorul cuprins “1.6.2”;

–  Coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins „Şcoala Gimnazială Principesa Maria”;

– Coloana  3 se modifică şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25, suprafaţă teren=4250mp, nr.cad.24895, CF.24895, suprafaţă construită la sol C1 = 505mp; nr.cad.24895-C1, CF.24895-C1, suprafaţă construită la sol C2 = 759mp; nr.cad.24895-C2, CF.24895-C2, suprafaţă construită la sol C3 = 117mp; nr.cad.24895-C3, CF.24895-C3; vecinătăţi : S-V-strada Walter Mărăcineanu şi teren proprietate privată, N-Calea Moroieni, E-teren proprietate privată”.

– Coloana 5 se completează cu următorul cuprins „3.837,17111  – construcţii; 477,200  – teren”;

– Coloana 6 se completează cu următorul cuprins „Act de vânzare nr. 6676/07.09.1905, Autorizaţie de construire nr. 33/3193/05.06.1962, Autorizaţie de construire nr. 1/14.01.1974, Autorizaţie de construire nr. 27/14.12.1978, Autorizaţie de construire nr. 71/16.04.2007, Autorizaţie de construire nr. 65/28.05.2009; Hotărârea Consiliului Local nr. 134/17.07.2018, modificată;nr. Cadastral 24895, CF 24895”. 

Art.2. – Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018, prin completarea articolul 3,  astfel :

– Coloana  1 se completează cu următorul cuprins “1.5.14”;

– Coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins „Piaţa Agroalimentară Calea Moroieni”;

– Coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25A, suprafaţă teren=488mp, nr.cad.24894, CF.24894, suprafaţă construită la sol C1 = 44mp; nr.cad.24894-C1, CF.24894-C1; vecinătăţi : S-V-strada Walter Mărăcineanu, N-Calea Moroieni, E-Şcoala Gimnazială Principesa Maria”;

– Coloana 5 se completează cu următorul cuprins „325,805 – construcţie; 56,820 – teren”;

– Coloana 6 se completează cu următorul cuprins „Act de vânzare nr. 6676/07.09.1905, Autorizaţie de construire nr. 189/14.09.2006; Hotărârea Consiliului Local nr. 134/17.07.2018, modificată; nr. Cadastral 24894, CF 24894”. 

Art.3. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018 rămân neschimbate; 

Art.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 39_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support