Administrație Publică

HOTARAREA NR. 39 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018 – trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 3750 mp şi modificarea poziţiilor nr. 262 şi nr. 263 din anexa la  H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului

Având în vedere expunerea de motive nr. 6233  din 26.02.2019 a Primarului orașului Sinaia,  prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 6235 din 26.02.2019 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În conformitate cu:

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 134 din 17.07.2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 173 din 21.09.2018;

Ținând cont de :

prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

– Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art.155 din Ordinul 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

 În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c) și art. 123, alin.(2), coroborate cu  art. 45, alin.(3) și  art.115, alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. –  Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018, prin completarea articolul 2,  astfel :

–  Coloana  1 se completează cu următorul cuprins “1.6.2”;

–  Coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins „Şcoala Gimnazială Principesa Maria”;

– Coloana  3 se modifică şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25, suprafaţă teren=4250mp, nr.cad.24895, CF.24895, suprafaţă construită la sol C1 = 505mp; nr.cad.24895-C1, CF.24895-C1, suprafaţă construită la sol C2 = 759mp; nr.cad.24895-C2, CF.24895-C2, suprafaţă construită la sol C3 = 117mp; nr.cad.24895-C3, CF.24895-C3; vecinătăţi : S-V-strada Walter Mărăcineanu şi teren proprietate privată, N-Calea Moroieni, E-teren proprietate privată”.

– Coloana 5 se completează cu următorul cuprins „3.837,17111  – construcţii; 477,200  – teren”;

– Coloana 6 se completează cu următorul cuprins „Act de vânzare nr. 6676/07.09.1905, Autorizaţie de construire nr. 33/3193/05.06.1962, Autorizaţie de construire nr. 1/14.01.1974, Autorizaţie de construire nr. 27/14.12.1978, Autorizaţie de construire nr. 71/16.04.2007, Autorizaţie de construire nr. 65/28.05.2009; Hotărârea Consiliului Local nr. 134/17.07.2018, modificată;nr. Cadastral 24895, CF 24895”. 

Art.2. – Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018, prin completarea articolul 3,  astfel :

– Coloana  1 se completează cu următorul cuprins “1.5.14”;

– Coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins „Piaţa Agroalimentară Calea Moroieni”;

– Coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25A, suprafaţă teren=488mp, nr.cad.24894, CF.24894, suprafaţă construită la sol C1 = 44mp; nr.cad.24894-C1, CF.24894-C1; vecinătăţi : S-V-strada Walter Mărăcineanu, N-Calea Moroieni, E-Şcoala Gimnazială Principesa Maria”;

– Coloana 5 se completează cu următorul cuprins „325,805 – construcţie; 56,820 – teren”;

– Coloana 6 se completează cu următorul cuprins „Act de vânzare nr. 6676/07.09.1905, Autorizaţie de construire nr. 189/14.09.2006; Hotărârea Consiliului Local nr. 134/17.07.2018, modificată; nr. Cadastral 24894, CF 24894”. 

Art.3. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018 rămân neschimbate; 

Art.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 39_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.