Administrație Publică

HOTARAREA NR. 41 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 21.09.2018 – privind îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 149 din 14.08.2018 în sensul rectificării din “anexa nr. 12” în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului, abrogarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 14.08.2018 şi aprobarea completării anexei la H.C.L. nr. 107/09.11.1999

Având în vedere expunerea de motive nr. 6295 din 27.02.2019 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175 din 21.09.2018;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 6296 din 27.02.2019 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175 din 21.09.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În conformitate cu:

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 149 din 14.08.2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 175 din 21.09.2018;

Ținând cont de :

–  Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art.155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

– Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c) și art. 123, alin.(2), coroborate cu  art. 45, alin.(3) și  art.115, alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. –  Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 21.09.2018, conform anexei la prezenta hotărâre;

Art.2. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 21.09.2018 rămân neschimbate;

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 41_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.