Administrație Publică

HOTARAREA NR. 42 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

            Având în vedere expunerea de motive nr. 9150 din 22.03.2019 a domnului Consilier Local Remus David şi raportul de specialitate nr. 9164 din 22.03.2019, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu :

  • 4 din Legea nr. 213/17.11.1998 – privind bunurile proprietate publică;
  • cu art. 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Biroul Contabilitate din cadrul Serviciului Buget al Primariei orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 42_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.