Administrație Publică

HOTARAREA NR. 43 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42B,  în suprafaţa de 300 mp şi 66 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 56/06.01.2003, nr. 16702/28.06.2017 şi actelor adiţionale nr. 16674/06.09.2006, nr. 22115/10.08.2018

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 9006 din 20.03.2019 a Consilierilor Locali David Remus și Popa Gheorghe, prin care propun alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42B, în suprafaţa de 300 mp şi 66 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 56/06.01.2003, nr. 16702/28.06.2017 şi actelor adiţionale nr. 16674/06.09.2006, nr. 22115/10.08.2018, într-un singur lot în suprafața de 366 mp;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 9007 / 20.03.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42B, în suprafaţa de 300 mp şi 66 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 56/06.01.2003, nr. 16702/28.06.2017 şi actelor adiţionale nr. 16674/06.09.2006, nr. 22115/10.08.2018, într-un singur lot în suprafața de 366 mp;
  • Cererea doamnei Balta Ionela, înregistrata la Primăria orașului Sinaia sub nr. 7626/11.03.2019;

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1). lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42B, în suprafaţa de 300 mp (nr. cadastral 22590, carte funciară nr. 22590) şi str. Aosta nr. 42B, lot 2, în suprafaţa de 66 mp (nr. cadastral 24871, carte funciară nr. 24871), ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 56/06.01.2003, nr. 16702/28.06.2017 şi actelor adiţionale nr. 16674/06.09.2006, nr. 22115/10.08.2018, într-un singur lot în suprafața de 366 mp, conform planului de situaţie anexat.

Art.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de alipire în față notarului public.

 Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 43_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.