Administrație Publică

HOTARAREA NR. 44 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind concesionarea fără licitație a terenului, aparținând domeniului privat al orașului, în suprafață de 21 mp, situat în orașul Sinaia, strada Mihai Eminescu nr. 28A, către Mitrică Felician Cătălin

Având în vedere expunerea de motive nr. 7304 din 13.03.2018 a d-lui Consilier Local David Remus, prin care propune, concesionarea fără licitație a terenului, aparținând domeniului privat al orasului, în suprafață de 21 mp, situat în orașul Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 28A, pentru intrare în legalitate cu construcţia.

Având în vedere Raportul de Specialiate a Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 7311 din  13.03.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia, cererea nr. 22151/29.08.2017 a lui Mitrică Felician Cătălin de concesionare a terenului aparținând domeniului privat al orașului, în suprafață de 21 mp, situat în orașul Sinaia, strada Mihai Eminescu nr. 28A, pentru intrare în legalitate cu construcţia;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu art. 551, alin. (8) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

Ținând cont de  prevederile art. 15, lit. e) din Legea 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În temeiul  art. 36, alin. (2), lit.c), art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – Aprobă concesionarea fără licitație a terenului, aparținând domeniului privat al orașului Sinaia, în suprafață de 21 mp, situat în orașul Sinaia, strada Mihai Eminescu nr. 28A, către Mitrică Felician Cătalin, pentru intrare în legalitate cu construcţia.

Art.2. – Preţul concesiunii este de 50 EURO/mp.

Art.3. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

Art.4. – Contravaloarea concesiunii se va achita integral la data semnării contractului de concesiune.

Art.5. – MITRICĂ FELICIAN CĂTĂLIN are obligaţia de a achita toate datoriile restante către bugetul local al orașului Sinaia, până la data încheierii contractului de concesiune.

Art.6. – Contractul de concesiune se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de concesiune în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 44_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.