Administrație Publică

HOTARAREA NR. 45 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind  instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenurilor aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 11,55 mp – lot 1 și 11,50 lot 2, situate în Sinaia, Calea Brașovului FN,  pentru construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 9

Având în vedere expunerea de motive nr. 9002  din 20.03.2019 întocmită  de dl. David Remus și Popa Gheorghe, consilieri locali, precum și  Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 9003 din 20.03.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenurilor aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 11,55 mp – lot 1 și 11,50 lot 2, situate în Sinaia, Calea Brașovului FN,  pentru construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 9;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2), (3), (4) si art. 14 din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (1), lit. g) din Regulamentul din 2 august 2013 privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul nr. 59 din 2 august 2013;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c), coroborat cu art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenurilor în suprafață de 11,55 mp – lot 1 și 11,50 lot 2, situate în Sinaia, Calea Brașovului FN (conform planurilor din anexa 1), proprietatea publică a oraşului Sinaia, pentru construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 9, cu respectarea destinaţiei terenurilor, respectiv construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 9. 

Art.2. Aprobă ca accesul către terenul în suprafață de 11,55 mp – lot 1 și 11,50 lot 2, situat în Sinaia, Calea Brașovului FN, să se facă din Calea Brașovului (conform planurilor din anexa 1). 

Art.3. Nerespectarea destinaţiei terenurilor, atrage caducitatea prezentei hotărâri și nulitatea tuturor actelor subsecvențe acesteia, fără alte formalităţi.

Art.4. Aprobă instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit, pe toată durata de funcționare şi existenţă a instalațiilor de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 9.

Art.5. În vederea punerii în executare, Primarul prin serviciile subordonate, va comunica prezenta hotărâre celor implicaţi.

Descarca: HCL. nr. 45_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.