Administrație Publică

HOTARAREA NR. 46 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018 dintre DOBRE GHE. LUMINIȚA “ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar)

Având în vedere:

  • Expunerea de motive nr. 6192 din 26.02.2019 întocmită de dl. David Remus și dl. Popa Gheorghe consilieri locali, prin care propun prelungirea contractului de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 6201/ 26.02.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia solicitarea DOBRE GHE. LUMINIȚA “ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ de prelungire a contractului de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018;
  • Contractul de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018 dintre DOBRE GHE. LUMINIȚA “ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).
  • Cererea doamnei Dobre Luminița înregistrată  la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 3403/31.01.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă prelungirea cu 1 an, de la data de 01.03.2019, a termenului de închiriere prevăzut la art. 2, din contractul de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018  dintre DOBRE GHE. LUMINIȚA “ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, în calitate de locatar (chiriaș), și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

Art.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018 şi să prelungească ulterior contractul menţionat.  

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 46_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.