Administrație Publică

HOTARAREA NR. 47 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4485 din 11.02.2019 întocmită de dl. David Remus și dl. Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 4486 / 11.02.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului de concesiune nr. 6702/28.06.2017;
  • Cererea doamnei Baltă Gabriela Ionela inregistrată la Primaria orașului Sinaia sub nr. 835/09.01.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) ;i art. 115 alin. (1), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni, de la 17.01.2019, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017  dintre BALTĂ GABRIELA IONELA, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

Art.2. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse că preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

Art.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017.  

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 47_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.