Administrație Publică

HOTARAREA NR. 53 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, apartament nr.48  având număr cadastral 20348-C1-U29 către dna.DRAGOȘ IOANA MIHAELA

Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrata cu nr.7507/11.03.2019;

– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.7519/11.03.2019 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, apartament nr.48 având număr cadastral 20348-C1-U29 către dna.DRAGOȘ IOANA MIHAELA;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile : 

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

–  Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care precizează că : sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”;

În temeiul art. 36 alin.(2),  lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1), coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, mansardă, apartament nr.48  având număr cadastral 20348-C1-U29 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă vânzarea către dna.Dragoș Ioana Mihaela a apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, apartament nr.48  având număr cadastral 20348-C1-U29, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. – Preţul vânzării este de 9800 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. –  Dna.Dragoș Ioana Mihaela  are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.8. – Biroul patrimoniu și protecție civilă  și Serviciul Buget, vor  aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 53_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.