Administrație Publică

HOTARAREA NR. 54 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice  – faza  DALI + PT + DE + CS  pentru lucrări  de “ Reabilitare strada Mănăstirii și strada Furnica,

oraș Sinaia, județul Prahova ”

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 8523 / 18.03.2019 a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 8689 / 19.03.2019 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), alin. (5) lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

  HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică – faza  DALI + PT + DE + CS  pentru lucrările de “ Reabilitare strada Mănăstirii și strada Furnica, oraș Sinaia, județul Prahova ”.

Art. 2. – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare strada Mănăstirii și strada Furnica, oraș Sinaia, județul Prahova ”, în valoare totală de 2.002.417,90 lei, fără TVA din care C + M 1.890.773,48 lei, fără TVA, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 54_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.