Administrație Publică

HOTARAREA NR. 55 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice “ Reparații străzi și trotuare, oraș Sinaia, județul Prahova ”, pentru lucrări de întreținere curentă drumuri și trotuare  în orașul Sinaia.         

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 8371 / 15.03.2019 a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 8456 / 18.03.2019 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), alin. (5) lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică “ Reparații străzi și trotuare, oraș Sinaia, județul Prahova ”, pentru lucrări de întreținere curentă drumuri și trotuare în orașul Sinaia. 

Art. 2.  – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 55_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.