Administrație Publică

HOTARAREA NR. 56 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Orăşenesc Sinaia de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi  reprezentare în dosarele penale nr. 89/P/2019, respectiv nr.3632/P/2018

Având în vedere :

– Expunerea de motive înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 6691/04.03.2019;

– Raportul de specialitate înregistrat la  nr. 6697/04.03.2019 al Departamentului juridic, contencios administrativ și  administrație publică;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

– Solicitările Spitalului Orășenesc Sinaia, înregistrate la nr. 4969/14.02.2019 și nr.6497/28.02.2019;

În conformitate cu :

– Prevederile art. I alin. (2) lit. b)  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice locale;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistență şi reprezentare, pentru următoarele dosare penale, pe întreaga durată a desfăşurării lor:

  • dosarul penal nr.89/P/2019 aflat în lucru la nivelul Poliției Stațiunii Sinaia, având ca obiect săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de art.196 al.2) si 3) Cod penal;
  • dosarul penal nr.3632/P/2018 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, având ca obiect săvârșirea infracțiunii prevazută și pedepsită de art.192 al.2) Cod penal.

Art. 2. – Se mandatează Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia  să semneze contractele de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţa şi reprezentare .

Art. 3. –  Hotărârea va fi comunicată Spitalului Orăşenesc Sinaia şi instituţiilor interesate.

Art. 4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia prin personalul din subordine.

Descarca: HCL. nr. 56_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.