Administrație Publică

HOTARAREA NR. 58 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru TRANSPORT URBAN SRL

Având în vedere : 

            – Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, nr.9856/28.03.2019;

– Raportul de specialitate întocmit de Administratorul – Director General al SC. Transport Urban SRL. privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 inregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 9858/28.03.2019;

– Adresa  SC. Transport Urban SRL.  înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 9855/28.03.2019;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu : 

–  Ordonanţa Guvernului nr. 26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

– Ordinul Ministrului de Finanţe nr.  3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

– Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. a) si alin.(3), lit. c), coroborat cu art.45 alin. (2), lit. a) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art.1. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. TRANSPORT URBAN SRL. pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – SC. TRANSPORT URBAN SRL., prin reprezentanţii săi legali, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL. nr. 58_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.