Administrație Publică

HOTARAREA NR. 59 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, conform OUG nr. 114/2018 și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “ REPARAȚII CAPITALE STRADA  ZAMORA, ORAȘ SINAIA”, cuprins la finanțare în cadrul PNDL

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 9303 / 25.03.2019 a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 9334 / 25.03.2019 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013;

Văzând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. –  Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați de proiectantul lucrării, în conformitate cu prevederile art. 71 din OUG nr. 114 / 2018, pentru restul de executat C + M, în sumă de 331.920 lei, inclusiv TVA, la obiectivul  de investiții “ REPARAȚII CAPITALE STRADA  ZAMORA, ORAȘ SINAIA”, cuprins la finanțare în cadrul PNDL, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –  Se aprobă noua valoare a lucrărilor la obiectivul  de investiții “ REPARAȚII CAPITALE STRADA  ZAMORA, ORAȘ SINAIA”, cuprins la finanțare în cadrul PNDL, în sumă de 520.049,92 lei,  inclusiv TVA, compusă din:

  • Valoarea totală decontată prin PNDL – 718,42 lei, inclusiv TVA;
  • Rest de executat, actualizat – 331,50 lei, inclusiv TVA.

Art. 3. –   Se aprobă actualizarea cofinanțării de la bugetul local pentru restul de executat, la obiectivul  de investiții “ REPARAȚII CAPITALE STRADA  ZAMORA, ORAȘ SINAIA”, cuprins la finanțare în cadrul PNDL, în sumă de 20.049,92 lei, inclusiv TVA.

 Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 59_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.