Administrație Publică

HOTARAREA NR. 60 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind  aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Amenajare Grădina publică „Parc Știrbei” Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de Investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Apel de proiecte: POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni. Contract de finantare nr. 3757/08.02.2019, cod SMIS 118897

Având ȋn vedere Expunerea de motive înregistrată lanr. 9372/25.03.2019 precum şi Raportul de specialitate nr.9391/25.03.2019, ȋntocmit de Serviciul Urbanism şi Cadastru prin care se propune aprobarea, devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Amenajare Grădina publică „Parc Știrbei””;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

HOTARĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă Devizul general actualizat aferent proiectului „Amenajare Grădina publică „Parc Știrbei”” ȋn cuantum de 7.535.154,96 lei (inclusiv TVA) conform anexei nr.1 la prezentul proiect.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totala a proiectului „Amenajare Grădina publică „Parc Știrbei”” ȋn cuantum de 7.535.154,96 lei (inclusiv TVA), din care: Cheltuieli eligibile 7.205.090,99 lei (inclusiv TVA) si Cheltuieli neeligibile 330.063,97 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, în cuantum de 474.165,79 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „Amenajare Grădina publică „Parc Știrbei”” ce implică achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului de 330.063,97 lei, inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 144.101,82 lei, inclusiv TVA.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la ȋndeplinire de Primarul oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL. nr. 60_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.