Administrație Publică

HOTARAREA NR. 61 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind aprobarea bugetului Campaniei Verde Crud 2019 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 9763/27.03.2019, precum și  Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice cu nr. 9764/27.03.2019 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. HCL nr.240/2018 privind Lista evenimentelor orașului Sinaia;

Ținând cont de prevederile  Legii 273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. d) și alin.(6), lit.a), pct. 1,4,5,6 si 9, coroborat cu  art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),   

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă desfășurarea Campaniei Verde Crud 2019 în perioada 8 aprilie-26 aprilie 2019. 

Art. 2. – Aprobă bugetul aferent organizării Campaniei Verde Crud 2019 în cuantum de 150.000 lei.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice, Poliția locală și Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 61_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.