Administrație Publică

HOTARAREA NR. 62 din 18.04.2019

mai 6, 2019

Privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 Având în vedere expunerea de motive nr.7221/07.03.2019 întocmită de iniţiatorul Proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr. 7223 din 07.03.2019 prin care Serviciul Buget din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.

Văzând avizul comisiei de specialitate.

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006  privind finanţele publice locale ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.36 alin.(2), litera  b), coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. –  Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al orașului Sinaia, pe anul 2019, conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

  1. TOTAL VENITURI :                                                           41.707.000 lei         
  2. TOTAL CHELTUIELI :                                                      47.408.000 lei

ART.2. – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din bugetul local, conform anexelor 4 și 5.

ART.3 – Aprobă utilizarea excedentului bugetului local, în suma de 5.701.000 lei, înregistrat la 31.12.2018, pentru finanțarea unor obiective de investiții  conform anexei nr.6.

ART.4 – Lucrările de reparații curente, investiții si achiziții de bunuri si servicii la activitatea “Invățământ”, “Sănătate”, ”Cultură Recreere,Religie” se vor realiza și achita de către Primăria orașului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 si 67.02.

ART.5 –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. NR. 62_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.