Administrație Publică

HOTARAREA NR. 63 din 18.04.2019

mai 6, 2019

Privind modificarea punctului 4, Cap. XIV din Hotărârea Consiliului Local 233/17.12.2018

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată la  nr.11773/16.04.2019 și Raportul de specialitate nr. 11774/16.04.2019, întocmit de Serviciul Buget – Birou taxe și impozite din cadrul Primariei Orașului Sinaia ;

Văzând referatul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), litera b) coroborat cu  alin.(4) litera c) din   Legea nr.215/2001 privind  administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 45 alin.(2), litera c) și  art.115 alin.(1), litera b) din Legea nr.215/2001 privind  administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1.  –   Se modifică punctul 4, Cap.XIV  – “Alte taxe locale administrate de Direcția Poliția Locală” din Hotărârea Csonsiliului Local nr. 233/17.12.2018, prin care s-a stabilit taxa de staționare/utilizare a locurilor de parcare ca stație capăt de traseu pentru operatorii de transport care efectuează servicii regulate de transport în trafic județean, interjudețean sau internațional (parcare gară, etc.) de la 400 lei/mașină/lună, la 100 lei/mașină/lună.

ART.2. –  Începând cu data de 1 mai 2019, prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget – Birou taxe si impozite.

Descarca: HCL. nr. 63_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.