Administrație Publică

HOTARAREA NR. 64 din 18.04.2019

mai 6, 2019

privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

Analizând expunerea de motive  înregistrată la nr.9509/26.03.2019, a Primarului orașului Sinaia,  privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

Luând în considerare Raportul de specialitate  înregistrat la nr.9559/26.03.2019, întocmit de  Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Sinaia, cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere prevederile :

  • Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.2525/07.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;
  • Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. d)  și alin.(6), lit. a), pct.2) din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1.  – Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, în următoarea componenţă:

  1. a) – Dascalu Monica – inspector in cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.
  2. b) – 2 (doi) agenţi ai Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Sinaia .

ART.2.  – Se desemnează în calitate de coordonator al echipei mobile, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, doamna Radu Angelica, inspector Serviciul Public de Asistenţă Socială.

ART.3. – Transportul echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, va fi asigurat de Poliţia Locală cu ajutorul mijloacelor de transport din dotarea instituției.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Asistență Socială și Direcția Poliția Locală.

Descarca: HCL. nr. 64_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.