Administrație Publică

HOTARAREA NR. 66 din 18.04.2019

mai 6, 2019

privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 24,65 mp indiviz din 158 mp, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 29, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numita Nicoară Cezara Alina, conform art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare 

Având în vedere:

– Expunerea de motive  înregistrată la nr. 11428 din 12.04.2019, intocmita de Remus David consilier local, prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafaţă de 24,65 mp indiviz din 158 mp, situat în Sinaia, Str. Avram Iancu nr. 29 şi vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 24,65 mp indiviz din 158 mp, situat în Sinaia, Str. Avram Iancu nr. 29, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numita Nicoară Cezara Alina, conform art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrat la nr. 11442 din 12.04.2019;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu art. 123, alin. (3) şi alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin. (2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115, alin.(1), lit. b),        

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 24,65 mp indiviz din 158 mp, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 29.

ART.2. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 24,65 mp indiviz din 158 mp, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 29, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numita Nicoară Cezara Alina, teren identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Aprobă preţul de vânzare a terenului, respectiv 65 euro/mp (la care se adaugă TVA),  conform raportului de evaluare, anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (preţul de vânzare va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății).

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, numita Nicoară Cezara Alina, va fi notificată, aceasta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Numita Nicoară Cezara Alina are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget .

Descarca: HCL. nr. 66_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.