Administrație Publică

HOTARAREA NR. 68 din 18.04.2019

mai 6, 2019

Privind  acordarea  burselor școlare pentru anul 2017-2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, înregistrată la  nr. 10449/03.04.2019, precum și Raportul de specialitate al  Departamentului Politici Publice înregistrat la nr. 10450/03.04.2019;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate  cu Ordinul nr. 5576/2011, al Ministrului educației, cercetării,tineretului si sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;

În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 , alin. (6), lit.a), pct.1), coroborat cu art. 45 alin.(2), lit.a) si art.115, alin. (1), lit.b),  

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă  acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2017-2018, pentru elevii școlilor sinăiene, conform Bugetului local  de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

ART.2. –  Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțiile de învățământ preuniversitare sinăiene, dupa cum urmează:

  1. bursa de performanță = 400 lei
  2. bursa de merit = 275 lei
  3. bursa de boală = 350 lei
  4. bursa de ajutor social = 350 lei 

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice si de către conducerea instituțiilor de invățământ sinăiene.

Descarca: HCL. nr. 68_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.