Administrație Publică

HOTARAREA NR. 69 din 18.04.2019

mai 6, 2019

Pentru aprobarea ” Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile la asociațiile de proprietari “

Având în vedere:

  • Expunerea de motive a Primarului Orașului Sinaia, înregistrată sub numărul 10659/05.04.2019;
  • Raportul de specialitate nr.10665/05.04.2019 al Serviciului Public de Asistență Socială;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală  republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(6), litera a), pct. 19, coroborat cu art. 45  alin. (1) și art. 115 alin. (1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă “Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii la asociațiile de proprietari”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr.113/24.06.2010 prin care s-a aprobat regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice și juridice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile în asociațiile de proprietari.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 69_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.