Administrație Publică

HOTARAREA NR. 70 din 18.04.2019

mai 6, 2019

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Pictor Ștefan Luchian, pentru “Desfiinţare parţială,modificare,consolidare şi extindere locuinţă, construire drum acces ,alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, sistematizare verticală, ȋmprejmuire  şi organizare şantier”, pe str. Pictor Ștefan Luchian nr. 5, nr. cad. 24595

Având în vedere expunerea de motive nr. 12087 din 17.04.2019 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Pictor Ștefan Luchian, pentru “Desfiinţare parţială, modificare, consolidare şi extindere locuinţă, construire drum acces ,alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, sistematizare verticală, ȋmprejmuire  şi organizare şantier”, pe str. Pictor Ștefan Luchian nr. 5, nr. cad. 24595;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 12088/17.04.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cererea nr. 11960/17.04.2019 a d-lui S.C. CARMINFLOR S.R.L., prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al str. Pictor Ștefan Luchian, pentru “Desfiinţare parţială,modificare,consolidare şi extindere locuinţă, construire drum acces ,alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, sistematizare verticală, ȋmprejmuire  şi organizare şantier”, pe str. Pictor Ștefan Luchian nr. 5, nr. cad. 24595.

Văzând cererea nr. 11960/17.04.2019 a d-lui S.C. CARMINFLOR S.R.L., prin care solicită acordul administratorului străzii Pictor Ștefan Luchian, pentru “Desfiinţare parţială,modificare,consolidare şi extindere locuinţă, construire drum acces ,alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, sistematizare verticală, ȋmprejmuire  şi organizare şantier”. pe str. Pictor Ștefan Luchian nr. 5, nr. cad. 24595;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Consiliul Local al Orașului Sinaia, în calitate de administrator al str. Pictor Ștefan Luchian, aprobă că NU ESTE NECESAR ACORDUL Consiliului Local Sinaia pentru lucrările “Desfiinţare parţială, modificare, consolidare şi extindere locuinţă, construire drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, sistematizare verticală, ȋmprejmuire  şi organizare şantier”, pe str. Pictor Ștefan Luchian nr. 5, nr. cad. 24595, deoarece aceste lucrări nu vor afecta proprietatea orasului, respectiv str. Pictor Ștefan Luchian.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală.

Descarca: HCL. nr. 70_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.