Administrație Publică

HOTARAREA NR. 71 din 18.04.2019

mai 6, 2019

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 650 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. provizoriu 1657, CF individuală nr. 1305N

            Având în vedere expunerea de motive nr. 12089 din 17.04.2019 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 650 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. provizoriu 1657, CF individuală nr. 1305N.

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 12090 /17.04.2019;

Văzând adresa soților Spurcaciu Sorin și Spurcaciu Lucia, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 10653/05.04.2019, prin care se solicita exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 650 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. provizoriu 1657, CF individuală nr. 1305N, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

Văzând avizul Comisiei de Urbanism

În conformitate cu prevederile art. 1746 Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare;

Având în  vedere prevederile art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.c), coroborat cu art. 45, alin.(3) și  art. 115, alin. (1), lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 650 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. provizoriu 1657, CF individuală nr. 1305N, la prețul total de 61750 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 71_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.