Administrație Publică

HOTARAREA NR. 72 din 18.04.2019

mai 6, 2019

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018

Având în vedere expunerea de motive nr. 2176 din 18.04.2019 întocmită de  dl.  David Remus, consilier local, prin care propune prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 12193  / 18.04.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 53/03.01.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3)  și  art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la 03.01.2019, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018  încheiat între POTROANCHENU MIHAELA GEORGETA, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 72_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.