Administrație Publică

HOTARAREA NR. 76 din 30.05.2019

iunie 18, 2019

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

            Având în vedere expunerea de motive nr. 14.133 din 14.05.2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.14134 din 14.05.2019  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/15.03.2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și  ale Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată ;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :  

ART. l. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 astfel :

  1. BUGET LOCAL

 

    I. VENITURI :    12.394.000lei
a)Impozit clădiri persoane fizice  (07.02.01)

b)Venituri din vânzarea unor bunuri (39.02.07)

c)Subvenții  de la bugetul de stat către bugetele locale  necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile  (FEN) postaderare(42.69.00)

d)Sume  primite de  la UE  în contul plăților efectuate în anul curent ( 48.01.01)

e)Sume primite de la UE în contul plăților efectuate  în anii precedenți (48.01.02)

f)Subvenții de la bugetul de stat către  bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în sănătate (42.16.01)

g)Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate              ( 42.16.02)

 

30.000 lei

38.000 lei

1.065.000 lei

 

 

5.850.000 lei

 

830.000 lei

 

3.410.000 lei

 

 

1.171.000 lei

    II. CHELTUIELI : 12.394.000 lei
Cap.51  ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ” 

Titlul II  Bunuri și servicii

30.000 lei

30.000 lei

Cap.66  ”SĂNĂTATE”    

   Titlul VI Transferuri (51.02)

a)Transferuri de la bugetul de stat  către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate (51.02.22)

 

 

 

b)Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății din care

-aparatură medicală 379.000 lei

 

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Repatatii capitale în sănătate  (1.171.000 +62.0000 )  

     

5.022.000 lei

3.789.000 lei

 

3.410.000 lei

 

 

 

 

379.000 lei

 

 

 

1.233.000 lei

   
Cap.84  ”TRANSPORTURI ”

Titlul II Bunuri si servicii

Titlul X – Proiecte cu finanțări din Fonduri externe  nerambursabile (FEDR)

a) Finanțare națională (58.01.01 ), din care :

– Eco Bus                             790.000 lei

– Construire Park & Ride    330.000 lei

b) Finanțare externă nerambursabilă  (58.01.02), din care :

– Eco Bus                            4.000.000 lei

– Construire Park & Ride   1.850.000 lei

 

c) Cheltuieli neeligibile ( 58.01.03), din care :

– Eco Bus                              300.000 lei

– Construire Park & Ride     475.000 lei

 

7.342.000 lei

-403.000 lei

7.745.000 lei

 

 

1.120.000 lei

 

 

5.850.000 lei

 

 

 

775.000 lei

 

 

 

 

  1. BUGETUL DE VENITURII PROPRII ȘI SUBVENȚII – Sursa F

 

    I. VENITURI :    3.789.000lei
a)Subvenții de la bugetul de stat  către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate (43.16.01).

b)Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății ( 43.14)

 

3.410.000 lei

 

 

379.000 lei

    II. CHELTUIELI : 3.789.000 lei
Cap.66 » SĂNĂTATE  «    

 

   Titlul XIII Active nefinanciare

Masini ,echipamente și mijloace de transport(71.01.02)

                 

3.789.000 lei

 

3.789.000 lei

 


ART.2. –   
Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 76_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.