Administrație Publică

HOTARAREA NR. 77 din 30.05.2019

iunie 18, 2019

Privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Sinaia

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 7131/06.03.2019 precum și raportul de specialitate nr.11.435/12.04.2019 întocmit de Serviciul Buget si Resurse Umane  din cadrul  Primariei orașului Sinaia ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Urmare avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 18874/2019, înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 13281/06.05.2019;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificarile si completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 – republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările si completările ulterioare, precum și ale Codului muncii, aprobat prin Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată  cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. (2) și alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă organigrama si ștatul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si ale serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local, conform anexelor nr.1 si  nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului prin serviciile de specialitate.

Descarcă: HCL. nr. 77_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.