Administrație Publică

HOTARAREA NR. 78 din 30.05.2019

iunie 18, 2019

Privind  mandatarea Primarului orașului Sinaia ca evaluator al performanțelor profesionale  ale Secretarului orașului Sinaia pentru activitatea desfașurată în  anul 2018.

Având în vedere  :

– Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr.  14.081  /13.05.2019 ;

– Raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane, înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.  14.083  /13.05.2019;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

    –  dispozitiile  art.13 alin.(1) lit.c) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.62^2, alin.(2) și art.62^3 alin.(1) lit.e) din același act normativ  ;

    – prevederile art. 116 alin.(1)  si art. 117 din Legea nr.215/2001 privind  administratia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia, ca evaluator al performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Sinaia, pentru activitatea desfașurată în anul 2018.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului orasului Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 78_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.