Administrație Publică

HOTARAREA NR. 79 din 30.05.2019

iunie 18, 2019

Privind aprobarea bugetului evenimentului Gala AS – premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, sportivilor cu rezultate deosebite, profesorilor coordonatori și antrenorilor din orașul Sinaia pentru perioada 2017-2018

Având în vedere :

 • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, înregistrată sub nr. 14983/21.05.2019 ;
 • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 14991/21.05.2019;
 • Hotărârea Consiliului Local 240/2018 privind Lista evenimentelor orașului Sinaia;

–    Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006  privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. d) și alin.(6), lit.a), pct. 1, 4, 5 si 6, coroborat cu  art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă premierea elevilor și sportivilor care învață sau se antrenează la școlile/cluburile din Sinaia și au obținut rezultate deosebite în anul școlar (competițional) 2017-2018 la olimpiade școlare adresate ciclului gimnazial și liceal (faze județene, naționale, internaționale), la campionatele sportive școlare, naționale și internaționale adresate ciclului gimnazial și liceal (faze județene, naționale, internaționale), precum și a profesorilor și antrenorilor coordonatori, după cum urmează:

A – Olimpiade (non-sportive)

 1. Olimpiade școlare județene

LOCUL I:   100 lei

LOCUL II:    80 lei

LOCUL III:   60 lei

Mențiune:      40 lei

 1. Olimpiade școlare naționale

LOCUL I:    350 lei

LOCUL II:  320 lei

LOCUL III: 290 lei

Mențiune:    260 lei

 1. Olimpiade școlare internaționale

LOCUL I:    500 lei

LOCUL II:  450 lei

LOCUL III: 400 lei

Mențiune:    380 lei

B – Olimpiade sportive, campionate sportive școlare, naționale și internaționale

 1. Naționale:

LOCUL I:   180 lei

LOCUL II:  160 lei

LOCUL III: 140 lei

Mențiune:    120 lei

 1. Internaționale:

LOCUL I:   360 lei

LOCUL II:  320 lei

LOCUL III: 280 lei

Mențiune:    240 lei

 1. Judetene :

LOCUL I:   100 lei

LOCUL II:    80 lei

LOCUL III:   60 lei

Mențiune:      40 lei

C – Conditii de acordare a premiilor :

Profesorii/antrenorii ai căror elevi au participat la olimpiadele școlare la fazele județene și naționale vor fi premiați cu un singur premiu, cel mai mare ca și valoare financiară, astfel:

1.– Pentru fiecare elev care a participat la olimpiade școlare sau la campionate sportive județene, naționale sau internaționale și a câștigat cel puțin mențiune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi: 20 de lei, excepție făcând participarea în echipă, caz în care profesorul/antrenorul va primi 20 de lei/per echipă.

 1. – Pentru participarea la olimpiadele județene a cel puțin unui elev, care a câștigat cel puțin mențiune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi 100 de lei
 2. – Pentru participarea la olimpiade/concursuri/campionate naționale a cel puțin unui elev sau sportiv, care a câștigat cel puțin mențiune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi 200 de lei
 3. – Pentru participarea la olimpiade/concursuri/campionate internaționale a cel puțin unui elev sau sportiv, care a câștigat cel puțin mențiune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi 300 de lei
 4. 2. În cazul în care sportivii câștigă mai multe premii la aceeași disciplină sportivă, în cadrul aceleiași școli (club), se va acorda premiul stabilit pentru cea mai bună clasare.
 5. În cazul în care un sportiv câștigă mai multe locuri I, premiile stabilite pentru această clasare nu se vor cumula. Se va acorda un singur premiu, pentru cea mai bună clasare.
 6. În cazul în care un profesor sau antrenor predau aceeași disciplină la mai multe centre de învățământ/pregătire, li se va acorda un singur premiu, cel mai mare, plus suma de 20 de lei pentru fiecare elev care a câștigat cel puțin mențiune, conform punctului 1.a.

Art. 2. –  De la premierea cu sume de bani fac exceptie:

 1. Concursurile, olimpiadele sau competițiile non-sportive pentru care organizatorii pretind taxe de înscriere (chiar dacă acestea se defășoară în parteneriat sau sub tutela Ministerul Educației).
 2. Toate concursurile școlare, non-sportive si sportive, desfășurate în clasele primare (de la clasele pregătitoare până la clasa a IV-a inclusiv). Se pot acorda premii speciale, dar nu în bani, pentru rezultate deosebite, în limita bugetului alocat evenimentului, la propunerea Primarului orașului. (Premiile pot consta în tabere de creație, vacanțe pentru grupurile câștigătoare de copii și profesorul coordonator, ș.a.)

Art. 3. –  La propunerea Primarului orașului Sinaia, rezultatele excepționale ale elevilor, profesorilor, echipelor sinăiene, pot fi recompensate prin Premii Speciale (ele pot fi în bani, tabere sau ateliere de creație precum și alte beneficii care înlesnesc accesul copiilor la cultură sau performanța lor în domeniul în care activează.)

Art. 4. – Aproba efectuarea de cheltuieli pentru acordarea de premii in cuantum de  45.000 lei.

Art. 5. – Aproba efectuarea de cheltuieli organzatorice in cuantum de 60.000 lei.

Art. 6. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art. 7. –  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Departamentul Politici Publice si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarcă: HCL. nr. 79_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.