Administrație Publică

HOTARAREA NR. 101 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind scoaterea din administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a bazei sportive din Orasul Sinaia, Calea Bucuresti, nr.40 și trecerea acesteia în  administrarea Colegiului Mihail Cantacuzino

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive întocmită de Primarul orașului Sinaia, înregistrată la nr. 15379/27.05.2019;
  • Raportul de specialitate nr. 15516/28.05.2019 al Politiei Locale Sinaia – Biroul Monitorizare si Control, prin care se propune scoaterea din administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a bazei sportive situate in orasul Sinaia, Calea Bucuresti, nr.40 (Baza Sportiva Colegiul M. Cantacuzino);
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 83/ 24.05.2011 privind darea in administrare a bazelor sportive de la SC Sinaia Forever SRL către SC Transport Urban Sinaia SRL.

Vazand :

  • Solicitarea Colegiului M. Cantacuzino nr. 14459/16.05.2019;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, art. 36 alin. (2), litera c), coroborat cu art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. –  Aprobă scoaterea din administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a bazei sportive situate în orasul Sinaia, Calea Bucuresti, nr.40  și trecerea acesteia in administrarea Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia.

Art.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul aditional la contractul de dare in administrare a bunurilor, catre  Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de catre Directia Politia Locala Sinaia – Departament Monitorizare si Control, Biroul Patrimoniu si Protectie Civila si Colegiul Mihail Cantacuzino.

Descarcă: HCL. nr. 101_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.