Administrație Publică

HOTARAREA NR. 102 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Pentru aprobarea unor reglementări referitoare la punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, pe teritoriul administrativ al Oraşului Sinaia

Având în vedere:

  • Expunerea de motive înregistrată sub 15730/29.05.2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul înregistrat la 15731/29.05.2019, întocmit de  Serviciul Urbanism și Cadastru

În conformitate cu :

– Prevederile  art.3, lit.c), art.5,  art.6 şi art.8 din  Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic,

– Prevederile  Ordonanței  de Urgența  nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată de Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare ;

– Prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată;

În temeiul art.36, alin.(2), lit.b), c)  și d),  alin.(6), lit.a), pct.9  coroborat cu art.45 alin.(1) şi (3) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă înfiinţarea şi se stabileşte amplasamentul „zonei special amenajate pentru activităţile de picnic” pe  Calea Moroieni,  conform planului de situație anexat .

Art.2. –  Oraşul Sinaia  prin serviciile de specialitate, va amenaja şi va dota zona în care se vor desfăşura activităţile de picnic, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la urbanism , silvicultură şi protecţia mediului  şi Legii 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic. Zona prevazută la art.1. se va amenaja prin investiții cu impact minim asupra mediului natural, fără efectuarea de defrişări, modificări ale malurilor sau albiilor apelor ori betonări sau asfaltări ale solului.

Art.3. – Cheltuielile aferente amenajării zonei pentru activitățile de picnic vor fi suportate din bugetul Orasului Sinaia  conform  prevederii bugetare.

Art.4. – Aprobă modificarea şi completarea, prin act adiţional, a Contractului de salubrizare încheiat între Oraşul Sinaia şi S.C.Comprest S.A., în sensul introducerii unor clauze referitoare la salubrizarea zonei în care se desfăşoară activitatea de picnic şi a asigurării colectării şi ridicării deşeurilor colectate selectiv.

Art.5. – Serviciul urbanism şi cadastru, Serviciul buget, Serviciul investiții patrimoniu şi protecție civilă şi Poliția Locală din cadrul Primăriei oraşului Sinaia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarcă: HCL. nr. 102_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.