Administrație Publică

HOTARAREA NR. 103 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuita, faza PT + DTAC + DDE, in cadrul obiectivului de investitie aferent proiectului “EFICIENTA ENERGETICA SI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICA”- SINAIA, in vederea finanțării acestuia in cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1), aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Având în vedere Expunerea de motive nr.15774/30.05.2019, precum si Raportul de specialitate nr. 15776/30.05.2019 întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza PT + DTAC + DDE pentru obiectivul de investiție „EFICIENTA ENERGETICĂ SI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ”- SINAIA;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordonanței de Urgență nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, art.71;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică revizuită – faza PT + DTAC + DDE, conform Anexei 1 – Descrierea investiției si Anexei 2 –DEVIZUL GENERAL,  pentru obiectivul de investiții ”Eficiența energetică și extindere iluminat in zona istorică” –  Sinaia,  conform  Anexei, parte integranta din prezenta hotarare, în vederea finantarii acestuia in cadrul  Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, apel de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1).

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își înceteaza aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 43/26.02.2018.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Departamentul Politici Publice și Echipa de implementare a proiectului.

Descarcă: HCL. nr. 103_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.