Administrație Publică

HOTARAREA NR. 104 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

 PROIECT: „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia 

Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea C  – Iluminat public. Apel de proiecte nr: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni, POR/2018/3/3.1/C/1/BI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI

Având în vedere Expunerea de motive nr.  15774/30.05.2019, precum si Raportul de specialitate nr. 15776/30.05.2019, întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea proiectului „Eficiența energetică si extindere iluminat zona istorică” – Sinaia  si a cheltuielilor aferente acestuia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În baza Ordonanței de Urgență nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, art.71;

In temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă proiectul „Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, Apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia, în cuantum de 14.124.612,72 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.326.447,93 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia .

Art. 4. –  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. – Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE – Primarul orasului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA. 

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își înceteaza aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 44/26.02.2018. 

Art. 8. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Departamentul Politici Publice și Echipa de implementare a proiectului.

Art. 9. –  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Orasului Sinaia şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Sinaia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30 mai 2019 cu un număr de  17 voturi ”pentru”, voturi abţineri 0 , voturi împotrivă 0, din totalul de  consilieri / membri prezenţi.

Descarcă: HCL. nr. 104_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.