Administrație Publică

HOTARAREA NR. 80 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind aprobarea organizării evenimentului ” MEMORIAL DAY” 2019 și a bugetului aferent acestuia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 14973/21.05.2019 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat sub nr. 14989/21.05.2019;
  • Dispoziția Primarului orașului Sinaia nr. 102/17.05.2019;

–    Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006  privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. d) și alin.(6), lit.a), pct.1,  coroborat cu  art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă organizarea evenimentului ” MEMORIAL DAY” 2019, în data de 20 mai 2019.

Art.2. – Aprobă bugetul organizării evenimentului ” MEMORIAL DAY” 2019, în cuantum de 10.000 lei.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Departamentul Politici Publice si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarcă: HCL. nr. 80_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.