Administrație Publică

HOTARAREA NR. 82 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 120 mp. din Sinaia, Zona Cota 1400, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție cu caracter provizoriu

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 14876 din 20.05.2019 intocmită de dl. David Remus și dl. Boteanu George consilieri locali, prin care propun închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 120 mp, din Sinaia, Zona Cota 1400, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție cu caracter provizoriu;
  • Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 14877/ 20.05.2019 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 120 mp, din Sinaia, Zona Cota 1400, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție cu caracter provizoriu;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), alin. (5) lit. a),  art. 123, alin.(1) și (2),  coroborate cu art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 120 mp, din Sinaia, Zona Cota 1400, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție cu caracter provizoriu;

ART.2. Aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5.

ART.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 2,5 euro/mp/lună.

ART.4. Terenul se închiriază pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

ART.5. Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de închiriere.

ART.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 82_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.