Administrație Publică

HOTARAREA NR. 87 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind vânzarea  terenului situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 7, în suprafață de 300 mp, nr. cadastral 21627, carte funciară nr. 21627, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 7517/21.03.2008 și actelor adiționale nr. 28021/17.11.2009 și nr.13376/08.06.2010, către ILIEȘIU ADRIANA MIHAELA, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006 

Având în vedere expunerea de motive nr. 14872 din 20.05.2019 a d-lui DAVID REMUS, consilier Local, prin care propune vânzarea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006, a terenului situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 7, în suprafață de 300 mp, nr. cadastral 21627, carte funciară nr. 21627, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 7517/21.03.2008 și actelor adiționale nr. 28021/17.11.2009 și 13376/08.06.2010, către ILIEȘIU ADRIANA MIHAELA, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat la nr. 14874 / 20.05.2019;

Văzând avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului local ;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

Având în vedere prevederile art. 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

Având în vedere art.10 şi art. 36 alin. (2), litera c), art. 123, alin. (3) și (4),coroborate cu art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin.(1), litera b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 7, în suprafață de 300 mp, nr. cadastral 21627, carte funciară nr. 21627, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 7517/21.03.2008 și actelor adiționale nr. 28021/17.11.2009 și 13376/08.06.2010.

ART.2. – Aprobă vânzarea către ILIEȘIU ADRIANA MIHAELA, CNP 2550527400302,  a terenului situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 7, în suprafață de 300 mp, nr. cadastral 21627, carte funciară nr. 21627, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 7517/21.03.2008 și actelor adiționale nr. 28021/17.11.2009 și 13376/08.06.2010, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006.

ART.3. – Preţul vânzării este de 70 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.  

ART.7. – ILIEȘIU ADRIANA MIHAELA are obligaţia să suporte cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 87_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.