Administrație Publică

HOTARAREA NR. 88 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 19774/09.09.2013 și actului adițional nr. 26059 din 06.10.2014, ce are ca obiect terenul în suprafață de 105 mp,   situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, nr. cad. 23300, CF nr. 23300

Având în vedere expunerea de motive nr. 14885 din 20.05.2019 întocmită de dl. David Remus si dl. Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 19774/09.09.2013 și actului adițional nr. 26059 din 06.10.2014, ce are ca obiect terenul în suprafață de 105 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, nr. cad. 23300, CF nr. 23300, precum și Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrat sub nr. 14886 / 20.05.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere contractul de vânzare nr. 1091/19.04.2019, autentificat de Societatea Profesională Notarială Iacob Ioana și Leonte Alexandru din București;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, precum și prevederile art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b) ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă cesionarea către SCRIPA MIRCEA CNP 1650626227795 și SCRIPA VALENTINA CRISTINA, CNP 2661217131231, a contractului de concesiune nr. 19774/09.09.2013 și actului adițional nr. 26059 din 06.10.2014, ce are ca obiect terenul în suprafață de 105 mp,   situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, nr. cad. 23300, CF nr. 23300, ca urmare a contractului de vânzare nr. 1091/19.04.2019.

ART.2. – Aprobă plata de către SCRIPA MIRCEA și SCRIPA VALENTINA CRISTINA  a unui pret suplimentar de 30 EURO/mp pentru terenul în suprafață de 105 mp,   situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, nr. cad. 23300, CF nr. 23300, obiect al contractul de concesiune nr. 19774/09.09.2013 și actului adițional nr. 26059 din 06.10.2014.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune la contractul de concesiune nr. 19774/09.09.2013. 

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Descarcă: HCL. nr. 88_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.