Administrație Publică

HOTARAREA NR. 89 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului monument (teren și 3 construcții) Vila Elena Mironescu situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, în suprafață de 4077 mp teren și 777,46 mp 3 construcții, nr. cad. 2360

            Având în vedere expunerea de motive nr. 14888 din 20.05.2019, întocmită de dl. David Remus, consilier local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului monument (teren și 3 construcții) Vila Elena Mironescu situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, în suprafață de 4077 mp teren și 777,46 mp 3 construcții, nr. cad. 2360, precum și Raportul de Specialitate al Serviciului de Urbanism si Cadastru inregistrat la nr. 14889 /20.05.2019;

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 13033/02.05.2019, a d-nei FULICEA SERAPHINA IVONA în calitate de proprietar conform Dispoziției nr. 74/16.03.2006 a Președintelui Consiliului Județean Prahova, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune  pentru cumpărarea  imobilului monument (teren și 3 construcții) Vila Elena Mironescu situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, în suprafață de 4077 mp teren și 777,46 mp 3 construcții, nr. cad. 2360, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 787,              nr. PH-II-m-B-16692,

Având în vedere adresa nr. 635/23.04.2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  terenul situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, în suprafață de 4077 mp teren și 777,46 mp 3 construcții, nr. cad. 2360, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 787, nr. PH-II-m-B-16692;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Conform art. 4, alin. (4) și 8, art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

 

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilului monument (teren și 3 construcții) Vila Elena Mironescu situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, în suprafață de 4077 mp teren și 777,46 mp 3 construcții, nr. cad. 2360, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 787, nr. PH-II-m-B-16692, la preţul de 425.000 euro;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 89_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.