Administrație Publică

HOTARAREA NR. 90 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 11830 / 08.05.2017 dintre S.C. SEBIANA BEST TEAM S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar)

Având în vedere expunerea de motive nr. 14882 din 20.05.2019 întocmită de dl.  David Remus și dl. Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun prelungirea contractului  de închiriere nr. 11830 / 08.05.2017;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 14883 / 20.05.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia solicitarea S.C. SEBIANA BEST TEAM S.R.L. de prelungire a contractului  de închiriere nr. 11830 / 08.05.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 11830 / 08.05.2017  încheiat între S.C. SEBIANA BEST TEAM S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 1 an,  de la data de 08.05.2019, a termenului de închiriere prevăzut la art. 2, din contractul de închiriere nr. 11830 / 08.05.2017 încheiat între S.C. SEBIANA BEST TEAM S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 11830 / 08.05.2017 şi să prelungească ulterior contractul menţionat.  

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarcă: HCL. nr. 90_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.