Administrație Publică

HOTARAREA NR. 91 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 13749 / 28.06.2011 încheiat între S.C. AIST FARM S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar)

Având în vedere expunerea de motive nr. 14891 din 20.05.2019 întocmită de dl.  David Remus și dl. Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun prelungirea contractului  de închiriere nr. 13749 / 28.06.2011.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 14892/ 20.05.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia solicitarea S.C. AIST FARM S.R.L. de prelungire a contractului  de închiriere nr. 13749 / 28.06.2011.

Având în vedere contractul de închiriere nr. 13749 / 28.06.2011  încheiat între S.C. AIST FARM S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 1 an,  de la data de 27.06.2019, a termenului  de închiriere prevăzut la art. 2, din contractul de închiriere nr. 13749 / 28.06.2011 încheiat între S.C. AIST FARM S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

ART.2. – Aprobă majorarea prețului de închiriere prevăzut la art. 3 din contractul  de închiriere nr. 13749 / 28.06.2011, de la 1,65 EURO/mp/lună la 2,20 EURO/mp/lună, echivalent în lei, fără TVA, rezultând o chirie lunară de 627 EURO fără TVA.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 13749 / 28.06.2011 şi să prelungească ulterior contractul menţionat.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarcă: HCL. nr. 91_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.