Administrație Publică

HOTARAREA NR. 92 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (S=9910 mp) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism” ȋn “Zonă mixtă  locuinţe colective cu regim mediu de ȋnălţime şi instituţii şi servicii “ ȋn vederea amplasării unui ansamblu de locuinţe colective şi dotări” strada  Trandafirilor nr.7, nr.cadastral 21188, oraş Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr.15426/27.05.2019 a d-lui viceprimar Bădăran Gheorghe, precum și  Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.15437/27.05.2019;
  • Avizul unic nr. 2464/30.01.2019 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;
  • Raportul informării şi consultării  publicului privind  PUZ  “ Schimbare destinaţie teren (S=9910 mp) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism” ȋn “Zonă mixtă  locuinţe colective cu regim mediu de ȋnălţime şi instituţii şi servicii “ ȋn vederea amplasării unui ansamblu de locuinţe colective şi dotări” strada  Trandafirilor nr.7, nr.cadastral 21188, oraş Sinaia înregistrat sub nr.15423/27.05.2019;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001, anexa 1,  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

– Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor, republicată ;

– Art.36, alin (5), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul art.115, alin.(1) , lit.b) , coroborat cu art.45, alin (2), lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (S=9910 mp) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism” ȋn “Zonă mixtă  locuinţe colective cu regim mediu de ȋnălţime şi instituţii şi servicii “ ȋn vederea amplasării unui ansamblu de locuinţe colective şi dotări” strada  Trandafirilor nr.7, nr. cadastral 21188, oraş Sinaia, judeţul Prahova, beneficiar  S.C.Sineg Project Construction S.R.L.

ART.2. – Nu aprobă propunerea de trecere din proprietatea S.C.Sineg Project Construction S.R.L. aferentă nr.cadastral 21188  ȋn domeniul public al oraşului Sinaia, a următoarelor suprafețe de teren : S= 630 mp  pentru modernizarea străzii Trandafirilor  şi S= 23 mp  pentru modernizarea străzii Tisei.

ART.3. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri. 

ART.4. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.5. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică ,  Instituţiei Prefectului Prahova , Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia  .

Descarcă: HCL. nr. 92_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.