Administrație Publică

HOTARAREA NR. 93 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Orăşenesc Sinaia de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi  reprezentare în dosarul civil  nr.1962/105/2019

Având în vedere: 

– Expunerea de motive nr. 14988/21.05.2019;

– Raportul de specialitate nr. 14990/21.05.2019 al Departamentului juridic, contencios administrativ și administrație locală;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. I alin. (2) lit. b)  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice locale;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E :

Art. 1. –  Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistență şi reprezentare, de către Spitalul orășenesc Sinaia pentru reprezentarea sa în dosarul  civil nr. 1962/105/2019, aflat pe rol la Tribunalul Prahova, pe întreaga  durata a desfășurării lui, pe cheltuiala acestuia.

Art. 2. –  Se mandatează Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia  să semneze contractul de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţa şi reprezentare .

Art. 3. –  Hotărârea va fi comunicată Spitalului Orăşenesc Sinaia şi instituţiilor interesate.

Art. 4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia prin personalul din subordine.

Descarcă: HCL. nr. 93_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.