Administrație Publică

HOTARAREA NR. 94 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, de asistenţă şi/sau reprezentare de către Orașul Sinaia/Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau cai de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 15143/23.05.2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate nr. 15145/23.05.2019 al Departamentului juridic, contencios administrativ și administrație locală;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. I alin. (2) lit. b)  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice locale;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit.b),

  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –  Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice externe pentru consultanţă și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedură contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în :

  • 1) Dosarul nr. 1652/105/2017 conexat cu dosarul nr. 1653/105/2017 și cu dosarul nr.1655/106/2017 având ca obiect Legea 10/2001;
  • 2) Dosarul nr. 1062/105/2019 având ca obiect obligare emitere act administrativ;

Art. 2. –  Se mandatează Primarul orașului Sinaia   să semneze contractele de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţa şi/sau reprezentare .

Art. 3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 94_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.