Administrație Publică

HOTARAREA NR. 95 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind aprobarea bugetului evenimentului 1 iunie 2019- Ziua Internațională a Copilului

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 15559/28.05.2019;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 15566/28.05.2019;
  • Hotărârea Consiliului Local 240/2018 privind Lista evenimentelor orașului Sinaia;

–    Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006  privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. d) și alin.(6), lit.a), pct. 1, 4, 5 si 6, coroborat cu  art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă efectuarea de cheltuieli pentru organizarea evenimentului 1 iunie 2019 – Ziua Internaționala a Copilului,  în cuantum de 20.000 lei.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarcă: HCL. nr. 95_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.