Administrație Publică

HOTARAREA NR. 96 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind aprobarea bugetului pentru organizarea Conferintei Jubiliare Salvamont România 2019

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 15621/28.05.2019 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 15624/28.05.2019 ;
  • Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 239/2018 privind aprobarea protocolului cu ”Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din România ”Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006  privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit.  e) coroborat cu art. 45 alin.(2) si art.115 alin.(1), lit.  b),   

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă efectuarea de cheltuieili pentru organizarea Conferinței Jubiliare Salvamont România 2019, în cuantum de 24.500 lei.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane .

Descarcă: HCL. nr. 96_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.