Administrație Publică

HOTARAREA NR. 97 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind  aprobarea acordului de parteneriat cu Aici Studio de Arhitectura

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 15710/29.05.2019 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 15717/29.05.2019;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. d) și lit. e) și alin.(6), lit.a), pct. 1,4,5 si 6, coroborat cu  art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Aprobă  acordul de parteneriat cu SC Aici Studio de Arhitectura SRL, anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Împuternicește Primarul orașului să semneze protocolul de colaborare prevăzut la art. 1.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarcă: HCL. nr. 97_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.