Administrație Publică

HOTARAREA NR. 98 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.2, situat în Orașul Sinaia, Aleea Peleș FN.

Având în vedere :

– Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea nr. 14912/21.05.2019;

– Raportul de specialitate nr. 14914/ 21.05.2019 întocmit de  Biroul Monitorizare și Control din    cadrul Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 2 din Sinaia, Aleea Peleș FN.

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • 551 alin.(9) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;
  • 123 alin.(1) și (2) din Legea Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c)  coroborat cu art.  45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.2, situat în orașul Sinaia, Aleea Peleș FN, cu urmatorul obiect de activitate:

Nr. crt. Spațiul comercial Suprafața Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 2

(Aleea Peleș FN)

5 mp Comercializare pictură, gravură, broderie și goblen 25 euro/ mp/ luna (total 125 euro/luna)

Art.2. –  Spațiul comercial se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.3. – Aprobă Regulamentul de organizare și desfașurare a licitației pentru închirierea spațiului  comercial din Sinaia, Aleea Peleș FN, instrucțiunile pentru ofertanți, caietul de sarcini și modelul contractului de închiriere conform anexelor 1, 2, 3, 4.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Politia locală –  Biroul Monitorizare și Control din cadrul Primariei orașului Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 98_2019

Anexe_HCL_98_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.