Administrație Publică

HOTARAREA NR. 99 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind modificarea anexei 2, la Hotărârea Consiliului Local nr.  145/ 2008 referitoare la stabilirea si sancționarea faptelor de încalcare a normelor în domeniul gospodăririi localității, întreținerii curățeniei, a ordinii si liniștii publice în Orasul Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 15668/29.05.2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotarâre;
  • Raportul de specialitate nr. 15675/29.05.2019 întocmit de Departamentul Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politiei Locale Sinia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 145/ 2008 privind stabilirea si sancționarea faptelor de încălcare a normelor în domeniul gospodăririi localității, întreținerii curățeniei, a ordinii și liniștii publice în Orasul Sinaia, cu completările ulterioare;
  • OUG 195/ 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • OG 2/ 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, art. 36 alin.(1), alin.(6) pct. 7, coroborat cu art. 45 alin.(2), lit. e) și art. 115 alin.(1), lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Se modifică art. 1 din anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2008, după cum urmează :

  • 1. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 1.000 lei pentru persoane fizice si amenda de 2.000 lei pentru persoane juridice, încălcarea prevederilor: ART.2. punctele 9,11,26; ART.5. punctul 21; ART.11. punctele 4, 5; ART.13. punctele 4,11; ART.14. punctele 5,6,9; ART.15. punctul 1; ART.17. punctele 4,6,14,19,20; ART.18; ART.20. punctele 6,9,10 ; ART.21. punctele 1-8; ART.27. punctul 2; ART.29. punctele 4,5; ART.31. punctul 1 ”. 

Art.2. –  Se modifică art. 2 din anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2008, după cum urmează :

  • 2. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 1.500 lei pentru persoane fizice si amenda de 2.500 lei pentru persoane juridice, încălcarea prevederilor: ART.2. punctele 1-8,10,12-25, 27-37; ART.5. punctele 1-20,22; ART.7. punctele 1-16; ART.9. punctele 2-5; ART.11. punctele 1-3,6,7; ART.13. punctele 1-3,5-10,12; ART.15. punctele 2-11; ART.17. punctele 1-3,5,7-13,15-18,21-24; ART.19. punctele 1-3; ART.20. punctele 1-5,7,8,11; ART.21. punctul 9; ART.22. punctele 2-5; ART.23, ART.24, ART.25. punctele 1-6,8-12; ART.27. punctele 1, 3-17; ART.29. punctele 1-3, ART.31. punctele 2-7. 

Art.3. –  Se modifică art. 3 din anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2008, după cum urmează :

  • 3. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 2.500 lei pentru persoanele fizice si juridice, încălcarea prevederilor ART.14. punctele 1-4, 7,8.

Celelelte prevederi raman neschimbate.

Art.2. –  Prezenta hotărâre intră în vigoare începand cu data de 01.06.2019.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Direcția Poliția Locala și Serviciul Buget din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 99_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.